ขอบเขตการศึกษา

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ปรึกษาจะดำเนินการตามขอบเขตการดำเนินงานในข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ รายละเอียดขอบเขตการดำเนินงานโดยสังเขป มีดังนี้